Проект бюджетного регламенту

Додаток

до рішення Івано-Франківської селищної ради 

від 07.05.2021 року № _____

 

БЮДЖЕТНИЙ РЕГЛАМЕНТ

ПРОХОДЖЕННЯ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕСУ 

НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ  ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ  РАДИ 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

 

1.1. Бюджетний регламент проходження бюджетного процесу селищного бюджету (далі – Бюджетний регламент) визначає основні організаційні засади проходження бюджетного процесу під час складання, розгляду, затвердження, виконання селищного бюджету (включаючи внесення змін до рішення про селищний бюджет та звітування про його виконання).

1.2. Метою Бюджетного регламенту є впорядкування процедур на кожній стадії бюджетного процесу для забезпечення завдань і функцій, що здійснюються Івано-Франківською селищною радою, її виконавчими органами та структурними підрозділами протягом бюджетного періоду.

1.3. Бюджетний регламент розроблено з урахуванням норм Бюджетного кодексу України (далі – Кодекс), законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших нормативно-правових актів України, що регулюють бюджетні відносини.

1.4. Бюджетний регламент складається з наступних розділів:

складання прогнозу селищного бюджету, проекту селищного бюджету та підготовки проекту рішення про селищний бюджет;

розгляду та схвалення виконавчим комітетом Івано-Франківської селищної, ради прогнозу селищного бюджету та проекту рішення про селищний бюджет;

подання та розгляду прогнозу селищного бюджету та проекту рішення про селищний бюджет на розгляд  Івано-Франківської селищної   ради;

затвердження Івано-Франківською селищною радою рішення про селищний бюджет;

організації та управління виконанням селищного бюджету, в тому числі в частині затвердження розпису селищного бюджету та забезпечення його збалансування, координації роботи з територіальними органами, що контролюють справляння надходжень бюджету та органами Державної казначейської служби України;

внесення змін до рішення про селищний бюджет;

підготовці інформації про виконання селищного бюджету, поданні квартальних та річного звітів до Івано-Франківської селищної ради та участі представників органів місцевого самоврядування під час розгляду звітів у раді;

забезпечення доступності інформації про селищний бюджет, зокрема публікації рішень про затвердження бюджету та внесення змін, квартальних звітів про їх виконання, та публічного представлення інформації про виконання селищного бюджету з урахуванням вимог статті 28 Кодексу та Закону України «Про доступ до публічної інформації», а також визначення механізмів залучення громадськості до бюджетного процесу.

2. СКЛАДАННЯ ПРОГНОЗУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ, ПРОЕКТУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПІДГОТОВКИ ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

 

2.1. Складання прогнозу та проекту селищного  бюджету здійснюється поетапно з урахуванням розрахункових прогнозних показників економічного та соціального розвитку населений пунктів Івано-Франківської селищної ради, індикативних прогнозних показників селищного бюджету на середньостроковий період, який є основою для складання проекту селищного бюджету.

2.2. План заходів із складання прогнозу та проект селищного бюджету складається щороку відповідно до додатків 1, 2 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

2.3. Після отримання від Міністерства фінансів України інформації щодо особливостей складання розрахунків до проектів місцевих бюджетів на наступний бюджетний період та аналізу виконання селищного бюджету у попередніх та поточних періодах фінансовим відділом селищної ради(далі - фінансовий відділ) здійснюються попередні розрахунки показників:

доходної частини селищного  бюджету;

видаткової частини селищного  бюджету відповідно до потреби, визначеної головними розпорядниками бюджетних коштів;

фінансування селищного  бюджету.

2.4. Після отримання розрахунків прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, методики їх визначення, організаційно-методологічних вимог та інших показників щодо складання проектів місцевих бюджетів, які доводяться Міністерством фінансів України після схвалення Кабінетом Міністрів України проекту закону про Державний бюджет України, фінансово

 відділ при виконавчому комітеті  Івано-Франківської селищної ради доводить їх до головних розпорядників бюджетних коштів.

Фінансовий відділ при виконавчому комітеті розробляє та у визначені терміни доводить до головних розпорядників бюджетних коштів:

1) Інструкцію з підготовки пропозицій до прогнозу селищного бюджету;

2) Інструкцію з підготовки бюджетних запитів, розроблену згідно з типовою формою бюджетних запитів, визначеною Міністерством фінансів України;

3) граничні показники видатків селищного  бюджету на середньостроковий період, іншу інформацію, необхідну для складання бюджетних запитів та встановлює термін їх подання.

2.5. Головні  розпорядники бюджетних коштів організують розроблення пропозицій до прогнозу селищного бюджету та бюджетних запитів для подання до фінансового відділу в установлений ним термін.

Головні розпорядники бюджетних коштів забезпечують своєчасність, достовірність та зміст поданих пропозицій до прогнозу селищного бюджету та бюджетних запитів, які мають містити всю інформацію, необхідну для аналізу показників прогнозу селищного бюджету та проекту селищного бюджету, згідно з вимогами фінансового відділу.

При розробленні бюджетних запитів головні розпорядники бюджетних коштів опрацьовують запити, звернення, пропозиції щодо виділення коштів з селищного  бюджету, у тому числі учасників консультацій з громадськістю (зокрема, які залишилися на контролі після таких консультацій, проведених в попередньому році), і враховують їх у разі доцільності (пропозиції аналізуються на відповідність цілям та завданням цільових (комплексних) програм, вимогам щодо ефективності використання бюджетних коштів тощо) та можливості реалізації за рахунок коштів селищного бюджету (виходячи з реальних фінансових можливостей селищного бюджету та за умови, що вирішення порушених питань належить до компетенції органів місцевого самоврядування та видаткових повноважень селищного бюджету, визначених Бюджетним кодексом України).

2.6. Фінансовий відділ здійснює аналіз поданих головними розпорядниками бюджетних коштів пропозицій до прогнозу селищного бюджету на відповідність доведеним орієнтовним граничним показникам видатків селищного бюджету з селищного бюджету і вимогам, доведених інструкцій.

На основі аналізу начальник фінансового відділу приймає рішення про включення пропозицій головних розпорядників бюджетних коштів до прогнозу селищного бюджету.

2.7. Фінансовий відділ на будь-якому етапі складання і розгляду проекту бюджету проводить аналіз бюджетних запитів, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів, з точки зору їх відповідності меті, пріоритетності, а також дієвості та ефективності використання бюджетних коштів.

На основі результатів аналізу керівник фінансово відділу приймає рішення про включення бюджетного запиту до пропозиції проекту селищного  бюджету.

2.8. Фінансовий відділ готує прогноз та проект рішення про селищний бюджет на наступний рік відповідно до типової форми рішення, доведеної Міністерством фінансів України.

Після отримання від Міністерства фінансів України показників міжбюджетних відносин і текстових статей, а також організаційно-методологічних вимог щодо складання проектів місцевих бюджетів, які були проголосовані Верховною радою України при прийнятті проекту закону про Державний бюджет України в другому читанні, фінансовий відділ, у разі необхідності, готує пропозиції до проекту рішення про селищний бюджет.

2.9. Основними вимогами до проекту селищного  бюджету є:

1) застосування принципу обґрунтування видатків (тобто головні розпорядники бюджетних коштів мають обґрунтовувати необхідність виділення коштів);

2) першочерговому забезпеченню підлягають видатки: оплата праці працівників бюджетних установ та нарахування на заробітну плату, оплата комунальних послуг та енергоносіїв, обслуговування місцевого боргу;

3) при плануванні капітальних вкладень в першу чергу передбачаються кошти на завершення (продовження) будівництва об’єктів, розпочатих у попередніх роках;

4) обов’язково враховуються видатки на реалізацію проектів – переможців громадського бюджету ( при наявності).

 

3. РОЗГЛЯД ТА СХВАЛЕННЯ ВИКОНАВЧИМ КОМІТЕТОМ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ПРОГНОЗУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

3.1. Підготовлений фінансовим відділом прогноз селищного бюджету на середньостроковий період та проект рішення про селищний бюджет подається на схвалення до виконавчого комітету Івано-Франківської селищної ради.

3.2. Разом з проектом рішення про селищний бюджет подаються:

1) пояснювальна записка до проекту рішення, яка повинна містити:

а) інформацію про соціально-економічний стан населених пунктів і прогноз його розвитку на наступний бюджетний період, покладені в основу проекту  селищного бюджету;

б) оцінку доходів селищного  бюджету з урахуванням втрат доходів селищного бюджету  внаслідок наданих радою податкових пільг;

в) пояснення до основних положень проекту рішення про селищний бюджет, включаючи аналіз пропонованих обсягів видатків і кредитування за бюджетною класифікацією. Пояснення включають бюджетні показники за попередній, поточний, наступний бюджетні періоди в розрізі класифікації видатків та кредитування бюджету;

г) обґрунтування особливостей міжбюджетних взаємовідносин та надання субвенцій на виконання інвестиційних проектів;

ґ) інформацію щодо погашення місцевого боргу, обсягів та умов місцевих запозичень;

2) показники витрат селищного бюджету, необхідних на наступні бюджетні періоди для завершення інвестиційних проектів, що враховані в бюджеті, за умови якщо реалізація таких проектів триває більше одного бюджетного періоду;

3) перелік інвестиційних проектів;

4) переліки та обсяги довгострокових зобов’язань за енергосервісом за бюджетними програмами до повного завершення розрахунків з виконавцями енергосервісу (у разі укладання енергосервісних договорів);

5) інформацію про хід виконання  селищного бюджету у поточному бюджетному періоді;

6) пояснення головних розпорядників бюджетних коштів до проекту селищного бюджету (у разі потреби надаються до профільної комісії).

4. ПОДАННЯ ТА РОЗГЛЯД ПРОГНОЗУ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ ТА ПРОЕКТУ РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ НА РОЗГЛЯД ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ

4.1. Фінансовий відділ після схвалення виконавчим комітетом Івано-Франківської селищної ради надає на розгляд постійної комісії прогноз селищного бюджету та проект селищного бюджету з відповідними матеріалами.

4.2. Прогноз селищного бюджету містить:

1) основні прогнозні показники економічного і соціального розвитку населених пунктів Івано-Франківської селищної ради, враховані під час розроблення прогнозу;

2) загальні показники доходів і фінансування селищного бюджету, повернення кредитів до селищного  бюджету, загальні граничні показники видатків селищного бюджету та надання кредитів з селищного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

3) показники за основними видами доходів селищного  бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

4) показники дефіциту (профіциту) селищного  бюджету, показники за основними джерелами фінансування (з розподілом на загальний та спеціальний фонди), а також показники місцевого боргу гарантованого територіальною громадою боргу і надання місцевих гарантій;

5) граничні показники видатків селищного  бюджету та надання кредитів з селищного бюджету головним розпорядникам бюджетних коштів (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

6) обсяги капітальних вкладень у розрізі інвестиційних проектів, визначені в межах загальних граничних показників видатків селищного  бюджету та надання кредитів з селищного бюджету;

7) інші показники і положення, необхідні для складання проекту рішення про селищний бюджет.

4.3. Проектом рішення про селищний бюджет визначаються:

1) загальні суми доходів, видатків та кредитування селищного бюджету (з розподілом на загальний та спеціальний фонди);

2) граничний обсяг річного дефіциту (профіциту) селищного бюджету в наступному бюджетному періоді і місцевого боргу на кінець наступного бюджетного періоду; граничний обсяг надання місцевих гарантій, а також повноваження щодо надання таких гарантій з урахуванням положень статті 17 Бюджетного кодексу України;

3) доходи селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

4) фінансування селищного бюджету за бюджетною класифікацією (у додатку до рішення);

5) бюджетні призначення головним розпорядникам бюджетних коштів за бюджетною класифікацією з обов'язковим виділенням видатків споживання (з них видатків на оплату праці, оплату комунальних послуг і енергоносіїв) та видатків розвитку (у додатках до рішення);

6) бюджетні призначення міжбюджетних трансфертів (у додатках до рішення);

7) розмір оборотного залишку коштів селищного бюджету;

8) перелік захищених видатків селищного бюджету;

9) додаткові положення, що регламентують процес виконання селищного бюджету.

 

5. ЗАТВЕРДЖЕННЯ ІВАНО-ФРАНКІВСЬКОЮ СЕЛИЩНОЮ РАДОЮ

РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

5.1. Для забезпечення дотримання принципу публічності та прозорості проект рішення про селищний бюджет та матеріали, що до нього додаються, розміщуються на офіційному сайті Івано-Франківської  селищної об’єднаної територіальної громади.

5.2. Селищний бюджет затверджується рішенням Івано-Франківської селищної ради до 25 грудня року передує плановому.

Якщо до 1 грудня року, що передує плановому, Верховною Радою України не прийнято закон про Державний бюджет України, Івано-Франківська селищна рада при затвердженні селищного бюджету враховує обсяги міжбюджетних трансфертів (освітня субвенція, субвенції на здійснення державних програм соціального захисту, базова або реверсна дотації), визначені у проекті закону про Державний бюджет України на плановий бюджетний період, поданому Кабінетом Міністрів України до Верховної Ради України.

У двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України Івано-Франківська селищна рада приводять обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

5.3. Івано-Франківська селищна рада, при затверджені селищного бюджету, враховує у першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи встановлюються, виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ ТА УПРАВЛІННЯ ВИКОНАННЯМ СЕЛИЩНОГО  БЮДЖЕТУ

        

6.1. Загальну організацію і управління виконанням селищного  бюджету, а також координацію діяльності учасників з питань виконання бюджету здійснює виконавчий комітет селищної ради.

6.2.Селищний бюджет виконується за розписом, який затверджується начаьником фінансовго відділу.,Начальник фінансового віділу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису селищного бюджету встановленим бюджетним призначенням.

6.3. При виконанні селищного  бюджету застосовується казначейське обслуговування, яке здійснюється органами Казначейства України відповідно до статті 43 Бюджетного кодексу України.

За рішенням Івано-Франківської селищної ради при виконанні селищного  бюджету обслуговування бюджетних коштів у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ може здійснюватися установами банків державного сектору.

Порядок обслуговування коштів селищного бюджету у частині бюджету розвитку та власних надходжень бюджетних установ в установах банків державного сектору, а також особливостей ведення бухгалтерського обліку та складання звітності про виконання селищного бюджету щодо таких коштів визначається Кабінетом Міністрів України за погодженням з Нацбанком.

6.4. Фінансовий відділ за участю органів, що контролюють справляння надходжень бюджету, у процесі виконання селищного бюджету за доходами здійснює аналіз доходів селищного  бюджету.

Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до селищного бюджету податків і зборів та інших доходів відповідно до законодавства.

6.5. Виконання селищного бюджету за видатками та кредитуванням здійснюється за процедурою, визначеною статтями 46 - 51 Бюджетного кодексу України, постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» та іншими нормативно-правовими документами.

6.6. План заходів щодо організації виконання селищного бюджету складається щороку відповідно до додатку 3 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

6.7. Особливості виконання селищного бюджету у разі несвоєчасного його прийняття.

Якщо до початку нового бюджетного періоду не прийнято рішення про селищний  бюджет, виконавчий комітет Івано-Франківської селищної ради має право здійснювати витрати селищного бюджету лише на цілі, визначені у рішенні про селищний бюджет на попередній бюджетний період та одночасно передбачені у проекті рішення про селищний  бюджет на наступний бюджетний період, схваленому виконавчим комітетом Івано-Франківської селищної ради та поданому на розгляд Івано-Франківської селищної ради. При цьому щомісячні бюджетні асигнування міського бюджету сумарно не можуть перевищувати 1/12 обсягу бюджетних призначень, встановлених рішенням про селищний бюджет на попередній бюджетний період (крім випадків, передбачених частиною шостою статті 16 та частиною четвертою статті 23 Бюджетного кодексу України, а також з урахуванням необхідності проведення захищених видатків селищного бюджету).

До прийняття рішення про селищний бюджет на поточний бюджетний період забороняється здійснювати капітальні видатки і надавати кредити з бюджету (крім випадків, пов’язаних із виділенням коштів з резервного фонду селищного бюджету та проведенням видатків за рахунок трансфертів з державного бюджету місцевим бюджетам), а також здійснювати місцеві запозичення та надавати місцеві гарантії.

У разі несвоєчасного прийняття рішення про селищний бюджет при формуванні надходжень та здійсненні витрат селищного  бюджету застосовуються норми цієї статті та закону про Державний бюджет України на відповідний бюджетний період (у разі несвоєчасного набрання чинності таким законом - норми пунктів 3-5 частини другої статті 41 Бюджетного кодексу України).

Селищний бюджет виконується за тимчасовим розписом на відповідний період, який затверджується селищним головою.

7. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО РІШЕННЯ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ.

7.1. Зміни до рішення про селищний  бюджет можуть вноситись у разі:

1) необхідності приведення обсягів міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України (у випадку його несвоєчасного прийняття);

2) перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету (на підставі офіційного висновку фінансово  відділу про перевиконання чи недовиконання дохідної частини загального фонду селищного бюджету). Факт перевиконання дохідної частини загального фонду селищного  бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів з початку поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків фінансово відділу  за умови перевищення доходів загального фонду селищного бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, не менше ніж на 5 відсотків. Факт недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету визнається на підставі офіційного висновку фінансового відділу за підсумками квартального звіту в разі недоотримання доходів загального фонду селищного бюджету, врахованих у розписі селищного бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків;

3) розподілу залишку коштів загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних установ) селищного бюджету (на підставі офіційного висновку фінансового відділу про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів селищного бюджету);

4) перерозподілу бюджетних призначень між головними розпорядниками бюджетних коштів (за наявності відповідного обґрунтування);

5) внесення змін до показників Закону України про Державний бюджет України, зокрема, в частині взаємовідносин з місцевими бюджетами;

6) внесення змін до Податкового кодексу України та до Бюджетного кодексу України;

7) в інших випадках, передбачених Бюджетним кодексом України.

7.2. Рішення про внесення змін до селищного бюджету ухвалюється Івано-Франківської селищною радою.

Проекти таких рішень готує фінансовий відділ, головні розпорядники бюджетних коштів, погоджує постійна комісія  селищної ради з питань економіки, бюджету.

7.3. Івано-Франківська селищна рада в рішенні про селищний бюджет на відповідний рік надає право виконавчому комітету Івано-Франківської селищної ради у межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника бюджетних коштів здійснювати перерозподіл видатків селищного бюджету і надання кредитів з бюджету за бюджетними програмами, включаючи резервний фонд бюджету, додаткові дотації та субвенції, а також збільшувати видатки розвитку за рахунок зменшення інших видатків (окремо за загальним і спеціальним фондами бюджету) за рішенням виконавчого комітету Івано-Франківської селищної ради.

7.4. Забороняється без внесення змін до рішення селищний бюджет збільшення бюджетних призначень за загальним та спеціальним фондами селищного бюджету на:

1) оплату праці працівників бюджетних установ за рахунок зменшення інших видатків;

2) видатки, пов'язані із функціонуванням органів місцевого самоврядування, за рахунок зменшення видатків за іншими функціями тимчасової класифікації видатків та кредитування.

 

8. ПІДГОТОВКА ІНФОРМАЦІЇ ПРО ВИКОНАННЯ СЕЛИЩНОГО БЮДЖЕТУ, ПОДАННЯ КВАРТАЛЬНИХ ТА РІЧНОГО ЗВІТІВ, ТА УЧАСТЬ ПРЕДСТАВНИКІВ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ ПІД ЧАС РОЗГЛЯДУ ЗВІТІВ У РАДІ

 

8.1. Звітність про виконання селищного бюджету визначається відповідно до вимог, встановлених щодо звітності про виконання Державного бюджету України у статтях 58-61 Бюджетного кодексу України.

Орган Казначейства складає та подає фінансовому відділу звітність про виконання селищного бюджету за встановленими формами.

8.2. Органи, що контролюють справляння надходжень бюджету, подають фінансово  відділу при виконавчому комітеті  селищної ради відповідні звіти, передбачені частиною третьою статті 59 та частиною третьою статті 60 Бюджетного кодексу України.

8.3. Квартальний та річний звіти про виконання селищного бюджету подаються до Івано-Франківської селищної ради виконавчим комітетом Івано-Франківської селищної  ради в двомісячний строк після завершення відповідного бюджетного періоду.

8.4. План заходів щодо організації роботи з підготовки річної звітності про виконання селищного бюджету складається щороку відповідно до додатку 4 наказу Міністерства фінансів України від 31.05.2019 №228 «Про затвердження Методичних рекомендацій щодо підготовки та затвердження бюджетного регламенту проходження бюджетного процесу на місцевому рівні».

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДОСТУПНОСТІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕЛИЩНИЙ БЮДЖЕТ

9.1. Інформація про виконання селищного  бюджету, у тому числі квартальні та річний звіти про виконання селищного бюджету підлягають оприлюдненню на сайті Івано-Франківської селищної  об’єднаної територіальної громади.

Інформація про виконання селищного бюджету має містити показни селищного бюджету за загальним та спеціальним фондами про доходи (деталізовано за видами доходів, які забезпечують надходження не менше 3 відсотків загального обсягу доходів селищного бюджету) та про видатки і кредитування (деталізовано за групами тимчасової класифікації видатків та кредитування бюджету), фінансування, а також показники про стан місцевого боргу та надання місцевих гарантій. Такі показники наводяться порівняно з аналогічними показниками за відповідний період попереднього бюджетного періоду із зазначенням динаміки їх зміни.

9.2. Головні розпорядники коштів селищного бюджету розміщують бюджетні запити на офіційному сайті або оприлюднюють їх в інший спосіб не пізніше ніж через три робочих дні після подання Івано-Франківській селищній раді проекту рішення про селищний бюджет.

9.3. Головні розпорядники бюджетних коштів здійснюють публічне представлення інформації про виконання бюджетних програм за звітний бюджетний період до 15 березня року, що настає за звітним, та публікують оголошення про час та місце проведення публічного представлення такої інформації.

Головні розпорядники бюджетних коштів оприлюднюють шляхом розміщення на офіційному сайті Івано-Франківської селищної  об’єднаної територіальної громади:

 інформацію про цілі державної політики у відповідні сфері діяльності, формування або реалізацію якої забезпечує головний розпорядник бюджетних коштів, та показники їх досягнення в межах бюджетних програм за звітний бюджетний період - до 15 березня року, що настає за звітним;

паспорти бюджетних програм на поточний бюджетний період (включаючи зміни до паспортів бюджетних програм) – протягом трьох робочих днів з дня затвердження таких документів;

звіти про виконання паспортів бюджетних програм за звітний бюджетний період – протягом трьох робочих днів після подання річної бюджетної звітності;

звіти про хід реалізації державний інвестиційних проектів – один раз на півріччя (рік) до 20 числа місяця наступного за звітним періодом;

результати оцінки ефективності бюджетних програм за звітний бюджетний період – у двотижневий строк після подання річної бюджетної звітності.

 

 

Секретар селищної ради                                                        О.В. Крилошанська

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Онлайн-опитування:

Увага! З метою уникнення фальсифікацій Ви маєте підтвердити свій голос через E-Mail
Скасувати

Результати опитування

Дякуємо!

Ваш голос було зараховано

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь